СТАТУТ

І. Загальні положення

1. Статус Профспілки.

Київська місцева професійна спілка “Захист праці”, (скорочено – КМПС “Захист праці) – (далі по тексту – Профспілка ) – добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання). Профспілка у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, іншим діючим законодавством України.

2. Профспілка як юридична особа.

Профспілка є юридичною особою з моменту затвердження цього Статуту у відповідності до чинного законодавства України, має самостійний баланс, рахунки в банку, бланки зі своїми реквізитами. Профспілка має свою емблему, що затверджується Центральним комітетом Профспілки та реєструється у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

3. Печатки та штампи Профспілки, її первинних організацій та підрозділів.

Профспілка має круглу печатку та штамп встановленого зразка, що затверджуються Центральним комітетом та виготовляються на підставі дозволу у відповідності з чинним законодавством України.
Профспілка має право на виготовлення печатки з емблемою, відповідним описом, якщо вони зареєстровані у встановленому законодавством України порядку.
За рішенням Центрального комітету Профспілки може бути отримано дозвіл в органах державної влади на виготовлення додаткових печаток з цифрами “1”, “2” і т.д., якщо інше не передбачене діючим законодавством України.
Виборні органи Профспілки – Центральний комітет, Президія Центрального комітету, Центральна контрольно-ревізійна комісія можуть мати прості круглі печатки та різні штампи, якщо це не суперечить вимогам діючого законодавства України.
Редакції утворених Профспілкою засобів масової інформації мають прості круглі печатки та штампи, зразки яких затверджує своїм наказом Голова ЦК Профспілки або Перший заступник Голови ЦК Профспілки.
Відділи, управління, головні управління, департаменти, служби, інспекції, комітети та комісії, секретаріати, канцелярії, інші утворювані підрозділи Профспілки можуть мати прості круглі печатки та різні штампи, якщо це не суперечить вимогам діючого законодавства України. Управління справами і канцелярії, секретаріати Профспілки можуть мати право замовляти круглу печатку для пакетів, якщо це не суперечить вимогам діючого законодавства України.
Зразки всіх печаток та штампів Профспілки, її виборних органів, первинних організацій та підрозділів затверджує своїм наказом Голова ЦК Профспілки або Перший заступник Голови ЦК Профспілки.
Право на отримання дозволу на виготовлення будь-яких печаток та штампів Профспілки, її виборних органів та підрозділів мають Голова ЦК Профспілки та Перший заступник Голови Профспілки.
Відповідальними за отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів Профспілки, її виборних органів та підрозділів, за замовлення на їх виготовлення та одержання є Голова ЦК Профспілки або Перший заступник Голови ЦК Профспілки.
Первинні профспілкові організації мають право на виготовлення круглої печатки та штампу.
Право на отримання дозволу на виготовлення печаток та штампів первинної профспілкової організації та відповідальними за отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів, за замовлення на їх виготовлення та одержання мають Голова ЦК Профспілки, Перший заступник Голови ЦК Профспілки, голова первинної профспілкової організації, перший заступник голови первинної профспілкової організації, заступник голови первинної профспілкової організації.

4. Місцезнаходження керівних органів Профспілки.

Юридична адреса (місцезнаходження) керівних органів Профспілки – м. Київ, вул. Леніна, 61, кв. 55. Поштовий індекс – 02088.

5. Статус та сфера діяльності Профспілки.

Профспілка має місцевий статус. Сфера діяльності Профспілки – територіальна. Територія діяльності – м. Київ.

6. Легалізація Профспілки та набуття нею прав та обов’язків.

Після легалізації Профспілки у Київському міському управлінні юстиції на неї розповсюджуються всі права та обов’язки, передбачені законодавством України для профспілок, навіть якщо набуття певних прав та обов’язків не обумовлено цим Статутом.

7. Незалежність Профспілки.
Профспілка у своїй діяльності незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій та об’єднань, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

ІІ. Мета діяльності та завдання Профспілки

8. Мета діяльності Профспілки.

Метою діяльності Профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.
З метою виконання своїх статутних завдань Профспілка має право на добровільних засадах створювати об’єднання (ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевою, територіальною або іншою ознакою, а також входити до складу об’єднань та вільно виходити з них згідно з рішеннями Конференції Профспілки.

9. Завдання Профспілки.

Завдання Профспілки:
1) захист права членів Профспілки на працю у відповідності з одержаною спеціальністю та кваліфікацією, набутим творчим фахом, ремеслом;
2) піклування про професійну підготовку кадрів, підвищення їх кваліфікації, економічних та правових знань;
3) укладення та здійснення контролю за виконанням колективних договорів, правил і норм виробничої санітарії, гігієни і охорони праці та техніки безпеки;
4) піклування про створення для кожного працівника здорових та безпечних умов праці на робочих місцях і в допоміжних та обслуговуючих інфраструктурах;
5) участь в управлінні державним соціальним страхуванням;
6) організація відповідних фондів та кредитних спілок, створення друкованих органів, інших засобів масової інформації, видавництв, поліграфічних підприємств, установ, організацій зі статусом юридичної особи, господарських товариств.

ІІІ. Профспілкове членство, права, обов’язки, гарантії

10. Право на членство у Профспілці.

Членами Профспілки можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі, що визнають Статут Профспілки та сплачують членські внески.
Членами Профспілки також можуть бути особи, зайняті творчою діяльністю, члени селянських (фермерських) господарств, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, а також особи, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних закладах, особи, які звільнилися з роботи чи служби у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.
Пенсіонери та інші особи, що не працюють, можуть подавати заяви про вступ до Профспілки в первинні профспілкові організації, що здійснюють свою діяльність за місцем проживання вищевказаних осіб.
Особи, що працюють у виконавчому апараті Профспілки подають свої заяви на вступ до первинної профспілкової організації працівників виконавчого апарату Профспілки.

11. Прийом у члени Профспілки.

Прийом у члени Профспілки проводиться загальними зборами первинної організації Профспілки, а у період між зборами – комітетом первинної організації, а у період між засіданнями комітету – президією комітету первинної профспілкової організації. Засновники первинних профспілкових організацій Профспілки стають членами Профспілки автоматично. У разі відсутності первинної профспілкової організації Профспілки прийом у члени Профспілки проводиться Президією Центрального комітету Профспілки.
Прийом у члени Профспілки проводиться простою більшістю голосів при відкритому голосуванні в індивідуальному порядку на підставі особистої письмової заяви.

12. Облік членів Профспілки.

Облік членів Профспілки ведеться первинними профспілковими організаціями за місцем основної роботи, навчання або проживання. Облік членів Профспілки також здійснює Президія Центрального комітету Профспілки.
Члени Профспілки можуть перебувати на обліку в декількох первинних профспілкових організаціях Профспілки, якщо це викликано необхідністю захисту їхніх трудових та соціально-економічних прав та законних інтересів і не суперечить чинному законодавству України.

13. Збереження профспілкового членства.

Профспілкове членство зберігається за:
1) жінками, які тимчасово припинили роботу в зв’язку з вихованням дітей до досягнення ними шкільного віку;
2) робітниками та службовцями, що тимчасово втратили роботу в зв’язку з скороченням штатів, ліквідацією та реорганізацією установ та з інших причин до вирішення питання про працевлаштування;
3) членами Профспілки – пенсіонерами та інвалідами.

14. Виключення з членів Профспілки.

Виключення з членів Профспілки проводиться лише в наступних випадках:
1) за порушення норм цього Статуту, рішень виборних органів Профспілки;
2) за вчинки, що підривають авторитет Профспілки;
3) на підставі особистої письмової заяви.
У разі смерті члена Профспілки він вважається вибувшим зі складу Профспілки.
Питання про виключення з членів Профспілки вирішується на зборах первинної профспілкової організації, а у разі відсутності такої – Президією Центрального комітету Профспілки в присутності члена Профспілки.
У випадку відмови члена Профспілки без поважних причин бути присутнім на профспілкових зборах, це питання може вирішуватися за його відсутності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах.

15. Процедура розгляду скарг на рішення про виключення зі складу Профспілки.

Член Профспілки, щодо якого ухвалене рішення про виключення з членів Профспілки, може письмово оскаржити це рішення у місячний термін з моменту його прийняття до виборних органів Профспілки у такій послідовності:
– до Президії Центрального комітету Профспілки, якщо рішення про виключення з членів Профспілки ухвалене зборами первинної профспілкової організації ;
– до Центрального комітету Профспілки, якщо рішення про виключення з членів Профспілки ухвалене Президією Центрального комітету Профспілки або якщо Президією Центрального комітету Профспілки ухвалена відмова у перегляді рішення зборів первинної профспілкової організації про виключення з членів Профспілки;
– до Центральної контрольно-ревізійної комісії Профспілки, якщо Центральним комітетом Профспілки ухвалена відмова у перегляді рішення про виключення з членів Профспілки.
Рішення Центральної контрольно-ревізійної комісії Профспілки є остаточним і оскарженню не підлягає, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.
Термін розгляду скарг на рішення про виключення з членів Профспілки має відповідати вимогам чинного законодавства про звернення громадян, але не може перевищувати 45 днів.
Питання про розгляд скарг на рішення про виключення з членів Профспілки вирішується в присутності скаржника та представника профспілкової організації чи виборного органу, що ухвалив рішення про виключення.
У випадку відмови скаржника або представника профспілкової організації чи виборного органу, що ухвалив рішення про виключення без поважних причин бути присутніми на засіданні виборного органу, до якого подана скарга, це питання може вирішуватися за їхньої відсутності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 1/2 присутніх на засіданні.

16. Права членів Профспілки.

Член Профспілки має право:
1) на захист і допомогу з боку Профспілки в державних, судових і господарських органах з питань трудових відносин;
2) на захист законних прав та інтересів;
3) на одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь в роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються його безпосередньо;
4) обирати і бути обраними, висувати свою кандидатуру для обрання в керівні органи Профспілки;
5) приймати участь в обговоренні і прийнятті рішень по всіх питаннях, які розглядаються на зборах;
6) вийти з Профспілки на підставі особистої письмової заяви.

17. Обов’язки членів Профспілки.

Члени Профспілки зобов’язані:
1) визнавати і виконувати Статут Профспілки;
2) регулярно сплачувати членські внески в установленому порядку;
3) виконувати рішення профспілкових органів, покладені на них профспілкові обов’язки та доручення;
4) не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди;
18. Додаткові гарантії захисту для членів виборних органів Профспілки.
Члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, можуть мати додаткові гарантії захисту, якщо це передбачено чинним законодавством України.


ІV. Форми діяльності Профспілки

19. Право Профспілки представляти і
захищати права та інтереси членів Профспілки.

Профспілка, здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.
У питаннях колективних інтересів працівників Профспілка здійснює представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках.
У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів Профспілка здійснює представництво та захист у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.
Профспілка має право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ.
Представництво інтересів членів Профспілки у взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюється на основі системи колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства.

20. Право Профспілки на ведення
колективних переговорів та укладання колективних
договорів і угод.

Профспілка приймає участь у колективних переговорах, здійснює укладання колективних договорів, галузевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені працівників у порядку, встановленому законодавством.
Профспілка здійснює контроль за виконанням колективних договорів, угод. У разі порушення роботодавцями, їх об’єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колективного договору, угоди Профспілка, має право направляти їм подання про усунення цих порушень.

21. Повноваження Профспілки щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

Профспілка, захищає право громадян на працю, бере участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту.
Профспілка має право вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери.
Профспілка, має право брати участь у розгляді органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян своїх пропозицій.
Профспілка здійснює громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров’ю працівників Профспілка має право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників.
Профспілка має право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та давати свої висновки про них.
Для здійснення цих функцій Профспілка може створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджувати положення про них. Уповноважені представники Профспілки мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю.

22. Права Профспілки у забезпеченні зайнятості населення.

Профспілка бере участь у розробленні державної політики зайнятості населення, державних та територіальних програм зайнятості, проводить спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об’єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонує заходи щодо соціального захисту членів Профспілки, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій, здійснюють контроль за виконанням законодавства про зайнятість.
Права і повноваження Профспілки щодо забезпечення захисту працівників від безробіття та його наслідків визначаються законодавством і колективними договорами та угодами.
Профспілка має право вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, роботодавцям, їх об’єднанням про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з вивільненням працівників.
Профспілка має право брати участь і проводити відповідні консультації з питань залучення і використання в Україні іноземної робочої сили.

23. Права Профспілки щодо соціального захисту
та забезпечення достатнього життєвого рівня громадян.

Профспілка бере участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

24. Права Профспілки у галузі соціального страхування.

Профспілка бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням як представник застрахованих осіб.

25. Права Профспілки в управлінні підприємствами та при зміні форм власності.

Профспілка представляє права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності, бере участь у роботі комісій з приватизації, представляє інтереси працівників підприємства-боржника в комітеті кредиторів у ході процедури банкрутства.

26. Права Профспілки у вирішенні трудових спорів.

Профспілка має право представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори.
Профспілка має право представляти інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством. Представники Профспілки беруть участь у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).

27. Право Профспілки на організацію
страйків та проведення інших масових заходів.

Профспілка має право на організацію та проведення страйків, зборів, пікетувань, мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до закону.

28. Право Профспілки на інформацію з питань праці та соціально-економічного розвитку.

Профспілка має право одержувати безоплатно інформацію від роботодавців або їх об’єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ або організацій.
Профспілка має право безоплатно одержувати від Державного комітету статистики України статистичні дані з питань праці та соціально-економічних питань, а також виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань.

29. Право Профспілки на створення навчальних, культурно-освітніх закладів, дослідних та інших організацій.

Для вирішення актуальних проблем профспілкового руху, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів, з метою захисту прав та інтересів своїх членів Профспілка має право за рахунок власних коштів створювати навчальні, культурно-освітні заклади, дослідні, соціально-аналітичні установи, а також правові, статистичні, соціологічні навчальні центри та центри незалежних експертиз.
Для висвітлення своєї діяльності Профспілка має право бути засновником засобів масової інформації та здійснювати видавничу діяльність відповідно до закону.

30. Повноваження Профспілки щодо питань охорони здоров’я громадян, фізичної культури, спорту, туризму та охорони довкілля.

Профспілка організовує і здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів Профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги. Профспілка бере участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров’я, а також може брати участь у розвитку масової фізичної культури, спорту, туризму, створенні та підтримці спортивних товариств і туристичних організацій.
Профспілка бере участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяє діяльності громадських природоохоронних організацій, може проводити громадські екологічні експертизи, здійснювати іншу не заборонену законом діяльність у цій сфері.

31. Права Профспілки у сфері захисту духовних інтересів трудящих.

Профспілка може брати участь у створенні умов для загальнодоступного користування громадянами надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури, свободи літературної, художньої, наукової, технічної творчості, соціального захисту працівників інтелектуальної сфери діяльності.

32. Права Профспілки у захисті житлових прав громадян.

Профспілка відповідно до цього Статуту бере участь у розробленні державної житлової політики, здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання та забезпечення збереження житлового фонду, у захисті економічних та соціальних прав громадян, пов’язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла.

33. Право Профспілки щодо притягнення до відповідальності посадових осіб.

Профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про професійні спілки, законодавство про працю, про колективні договори та угоди.

34. Власність Профспілки.

Профспілка може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
Право власності Профспілки виникає на підставі:
1) придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством;
2) передачі Профспілці у власність коштів та іншого майна засновниками, членами Профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.
Профспілка має право власності також на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених нею підприємств та організацій.
Контроль за надходженням та витрачанням коштів Профспілки здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані відповідно до цього Статуту.
Позбавлення Профспілки права власності, а також права володіння та користування майном, переданим їй у господарське відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законами.
Члени Профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями Профспілки та її органів, як і Профспілка та її органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями членів Профспілки.

35. Право Профспілки на господарську та фінансову діяльність.

З метою реалізації статутних завдань Профспілка, яка є юридичною особою, може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом надання безоплатних послуг, робіт, створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

36. Обов’язки Профспілки щодо захисту прав та інтересів своїх членів.

Профспілка, здійснюючи представництво та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів, додержується Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів, а також виконує колективні договори та угоди, які вона уклала, та взяті на себе зобов’язання.

V. Основні принципи організаційної побудови і діяльності Профспілки

37. Профспілка як об’єднання громадян.

Профспілка утворюється як об’єднання громадян. Основою Профспілки є об’єднання членів Профспілки, які працюють на різних підприємствах, в установах і організаціях.

38. Принципи діяльності Профспілки.

Профспілка організовує свою діяльність на основі:
1) самостійності профспілкових організацій і органів, діючих у відповідності зі Статутом Профспілки;
2) плюралізму думок, свободи дискусій при обговоренні і єдності дій після прийняття рішень;
3) виборності всіх профспілкових органів знизу догори;
4) підзвітності і підконтрольності виборних профспілкових органів членам Профспілки і вищим органам Профспілки.
39. Керівні органи Профспілки.
Вищим керівним органом Профспілки є Конференція Профспілки.
Виборні органи – Центральний комітет Профспілки та Центральна контрольно-ревізійна комісія Профспілки формуються на Конференції Профспілки. Вони звітують про свою роботу перед Конференцією кожні п’ять років.
Кількісний склад Центрального комітету Профспілки та Центральної контрольно-ревізійної комісії Профспілки встановлюється Конференцією.
Вибори керівників органів Профспілки проводяться безпосередньо на засіданнях цих органів.
Рішення про дострокове переобрання Центрального комітету Профспілки або Центральної контрольно-ревізійної комісії Профспілки приймається на вимогу не менше 3/4 членів Профспілки.

VI. Первинні профспілкові організації

40. Умови створення первинної профспілкової організації.

Первинна профспілкова організація створюється з членів Профспілки, які працюють або навчаються в одній установі, організації, на підприємстві або за місцем проживання при наявності не менше трьох членів Профспілки. Рішення про створення первинної профспілкової організації приймається установчими зборами членів первинної профспілкової організації.

41. Статус первинної профспілкової організації.

Первинні організації Профспілки самостійно вирішують питання, визначають приоритетні напрямки та форми діяльності, періодичність проведення зборів та засідань своїх виборних органів у межах чинного законодавства України та цього Статуту.
Первинні організації Профспілки мають статус юридичної особи.

Первинна профспілкова організація може бути розпущена за рішенням Центрального комітету Профспілки на підставі письмового подання Центральної контрольно-ревізійної комісії Профспілки за порушення норм Статуту Профспілки. Розпуск первинної профспілкової організації позбавляє її статусу юридичної особи. Інформація про розпуск первинної профспілкової організації повідомляється в органи легалізації протягом 5 днів. Розпуск первинної профспілкової організації не позбавляє права її членів залишатися членами Профспілки.

42. Загальні збори первинної профспілкової організації.
Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені ними виборні органи, а в організаціях, де не створюються виборні органи, через представника (довірену особу) профспілкової організації, яка діє у межах прав, наданих їй Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Статутом Профспілки та рішеннями ЦК Профспілки.
Вищим керівним органом первинної профспілкової організації є загальні збори, що вирішують всі питання діяльності організації і проводяться не менше 1-го разу на рік.
Загальні збори первинних профспілкових організацій на підприємствах, в установах та організаціях, де графік роботи не дозволяє зібрати більшість членів Профспілки одночасно, можуть проводитись поетапно. Результати голосувань на таких зборах остаточно підсумовуються обраними шляхом голосування головою та секретарем зборів. Первинна профспілкова організація для підтвердження правомочності поетапних зборів має запросити на них представників Центрального комітету Профспілки та Центральної контрольно-ревізійної комісії Профспілки, які мають право бути присутніми на зборах як спостерігачі. Протокол поетапних зборів підписує голова та секретар зборів, підписи яких засвідчуються печаткою та підписом голови первинної профспілкової організації або його заступника та підписами і відповідними печатками представників Центрального комітету Профспілки та Центральної контрольно-ревізійної комісії Профспілки.
Збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі приймають участь не менше половини членів Профспілки. Всі рішення первинної профспілкової організації приймаються простою більшістю голосів.

43. Повноваження зборів первинної профспілкової організації.

Збори первинної профспілкової організації:
1) здійснюють прийом у члени Профспілки;
2) приймають рішення про виключення з Профспілки;
3) обирають і здійснюють контроль за діяльністю комітету та контрольно-ревізійної комісії;
4) приймають рішення на виконання Статуту Профспілки, рішень керівних органів Профспілки;
5) обирають делегатів Конференції Профспілки у межах квоти, визначеної рішенням Центрального комітету Профспілки;
6) вирішують інші питання діяльності профспілкової організації, передбачені цим Статутом;
7) приймають рішення про створення або ліквідацію страйкового комітету, який ухвалює рішення стосовно початку або припинення страйку.

44. Повноваження комітету первинної профспілкової організації.

Комітет первинної профспілкової організації:
1) обирає президію комітету у складі голови первинної профспілкової організації, першого заступника голови первинної профспілкової організації та заступників голови первинної профспілкової організації, членів президії, визначає їхні повноваження відповідно до цього Статуту та рішень керівних органів Профспілки;
2) керує поточною діяльністю первинної профспілкової організації;
3) виступає від імені первинної профспілкової організації у межах наданих йому повноважень;
4) скликає збори первинної профспілкової організації в порядку, визначеному цим Статутом та рішеннями керівних органів Профспілки;
5) звітує про свою роботу перед зборами первинної профспілкової організації;
6) розпоряджається майном, в тому числі і грошовими коштами первинної профспілкової організації, призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;
7) приймає інші рішення, крім визначених Статутом або віднесених Конференцією Профспілки до виключної компетенції інших органів Профспілки.

45. Повноваження президії комітету первинної профспілкової організації.

Президія комітету первинної профспілкової організації:
1) вирішує організаційні питання в період між засіданнями комітету первинної профспілкової організації;
2) координує діяльність членів первинної профспілкової організації;
3) здійснює підготовку засідань комітету первинної профспілкової організації;
4) приймає інші рішення, крім визначених Статутом або віднесених Конференцією Профспілки до виключної компетенції інших органів Профспілки.

46. Повноваження контрольно-ревізійної комісії первинної профспілкової організації.

Контрольно-ревізійна комісія первинної профспілкової організації обирає зі свого складу голову комісії та секретаря комісії. При необхідності вона може обрати заступника голови комісії.
Повноваження контрольно-ревізійної комісії первинної профспілкової організації встановлює Центральна контрольно-ревізійна комісія Профспілки.

VII. Конференція Профспілки

47. Конференція як вищий орган Профспілки.
Вищим органом Київської місцевої професійної спілки “Захист праці” є Конференція Профспілки, що скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на п’ять років.
Модус представництва, порядок обрання делегатів, проект порядку денного Конференції визначає Центральний комітет Профспілки, який повідомляє про це не пізніше, ніж за три місяці до початку Конференції.
Позачергова Конференція може бути скликана Центральним комітетом Профспілки на вимогу Центральної контрольно-ревізійної комісії або не менше 1/3 членів Профспілки.
Члени ЦК та члени ЦКРК за посадами є делегатами Конференції.

48. Повноваження Конференції.

Конференція Профспілки:
1) заслуховує звіт про роботу Центрального комітету і Центральної контрольно-ревізійної комісії Профспілки, приймає по ним рішення;
2) визначає чергові завдання, стратегію і тактику дій Профспілки по захисту економічних, соціальних прав та інтересів членів Профспілки в наступному періоді;
3) затверджує Статут Профспілки, вносить необхідні зміни і доповнення до нього;
4) обирає та відкликає членів Центрального комітету Профспілки (ЦК);
5) обирає список кандидатів у члени Центрального комітету Профспілки;
6) обирає та відкликає членів Центральної контрольно-ревізійної комісії Профспілки (ЦКРК);
7) визначає стратегію і тактику Профспілки у її стосунках з іншими Профспілками, міжгалузевими і міжнародними профспілковими об’єднаннями, державою, партіями, рухами і асоціаціями, іншими об’єднаннями громадян, засобами масової інформації;
8) реалізує право власності на майно та кошти Профспілки;
9) здійснює розпорядження майном та коштами Профспілки;
10) приймає рішення про припинення діяльності Профспілки.
Конференція вважається правомочною за умови присутності на ній більше 50% делегатів від загальної кількості обраних делегатів.
Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх делегатів Конференції, крім випадків, передбачених цим Статутом.
Балотуватися на посаду члена ЦК або члена ЦКРК можуть лише ті з делегатів, що мають письмову рекомендацію не менш як однієї первинної профспілкової організації, що знаходиться на обліку у Профспілці і легалізована відповідно до чинного законодавства України.
Обраними до складу Центрального комітету чи Центральної контрольно-ревізійної комісії вважаються ті з кандидатів, що набрали найбільшу кількість голосів делегатів, але не менше половини голосів плюс один голос. Одна і та ж особа не може бути висунута до складу Центрального комітету та Центральної контрольно-ревізійної комісії одночасно.

VIIІ. Центральний комітет Профспілки (ЦК)
49. Статус ЦК Профспілки.

У період між Конференціями Профспілки вищим органом Профспілки є Центральний комітет Профспілки, що обирається з числа делегатів Конференції. Свої засідання Центральний комітет Профспілки проводить у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
ЦК Профспілки може проводити пленарні (розширені) засідання, участь в яких, крім членів ЦК, беруть кандидати у члени ЦК, члени ЦКРК, керівники первинних профспілкових організацій. Кандидати у члени ЦК, члени ЦКРК, керівники первинних профспілкових організацій на пленарних засіданнях ЦК Профспілки мають право дорадчого голосу.
За результатами своїх засідань ЦК Профспілки приймає відповідні рішення – постанови, які набирають чинність тільки після підписання Головою ЦК Профспілки або одним із його заступників та Виконавчим секретарем ЦК Профспілки або одним із його заступників.
50. Повноваження ЦК Профспілки.
Центральний комітет Профспілки в період між Конференціями:
1) обирає зі свого складу Президію Центрального комітету у складі Голови ЦК Профспілки, Першого заступника Голови ЦК та заступників Голови ЦК Профспілки та членів Президії Центрального комітету на першому після Конференції засіданні Центрального комітету Профспілки. Кількісний склад заступників Голови ЦК Профспілки та членів Президії Центрального комітету Профспілки визначає Центральний комітет Профспілки, але він не може дорівнювати чи бути більшим за ½ кількісного складу ЦК Профспілки. Обраними до складу Президії Центрального комітету вважаються ті з кандидатів, що набрали найбільшу кількість голосів членів Центрального комітету, але не менше половини голосів плюс один голос;
2) на вимогу не менш, ніж однієї третини членів Центрального комітету розглядає питання та приймає рішення про відкликання з посад Голови ЦК Профспілки, Першого заступника Голови ЦК та заступників Голови ЦК Профспілки та членів Президії Центрального комітету до завершення терміну їх повноважень;
3) у разі вибуття зі складу ЦК члена ЦК приймає рішення про затвердження членом ЦК кандидата у члени ЦК відповідно до обраного Конференцією списку кандидатів у члени ЦК;
4) заслуховує щорічні звіти про роботу Президії Центрального комітету, Голови ЦК Профспілки, Першого заступника Голови ЦК, заступників Голови ЦК Профспілки та по результатах приймає відповідні рішення;
5) визначає позицію Профспілки з актуальних питань суспільно-політичного життя, стратегію і тактику діяльності організацій Профспілки щодо захисту прав та інтересів членів Профспілки;
6) вирішує питання про входження Профспілки до міжспілкових об’єднань України, міжнародних профспілкових об’єднань, організацій, дає згоду Голові ЦК Профспілки або його заступникам на укладання з ними договорів;
7) розглядає та вирішує питання, пов’язані з порушенням Статуту Профспілки первинними організаціями чи їх діями, які дискредитують Профспілку, приймає рішення про розпуск первинної профспілкової організації на підставі висновків ЦКРК Профспілки за порушення норм Статуту Профспілки;
8) координує діяльність первинних профспілкових організацій та їх виборних органів, організовує виконання ними рішень Конференції Профспілки, програмних документів;
9) приймає рішення та організує масові акції на захист прав та інтересів членів Профспілки;
10) контролює дотримання законодавства про працю, нормативних актів про оплату праці та надання соціальних пільг і гарантій;
11) надає профспілковим організаціям та виборним органам методичну, правову, організаційну допомогу;
12) здійснює господарську, підприємницьку, видавницьку, зовнішньоекономічну, інші види діяльності шляхом створення госпрозрахункових установ, підприємств та організацій зі статусом юридичної особи;
13) створює фонд солідарності та управляє ним;
14) бере участь у розв’язанні трудових конфліктів;
15) скликає Конференції Профспілки та визначає норми представництва на них;
16) дає роз’яснення та тлумачення норм Статуту;
17) приймає постанови, положення, інструкції та інші акти з питань діяльності Профспілки;
18) здійснює інші функції, що визначаються Конференцією Профспілки.

51. Кількісний склад та термін повноважень ЦК Профспілки.
Правомочність ЦК Профспілки.

Кількісний склад Центрального комітету Профспілки визначає Конференція. Строк повноважень Центрального комітету Профспілки – 5 років. Засідання Центрального комітету Профспілки вважається правомочним при наявності на ньому більше половини членів Центрального комітету від обраного складу Центрального комітету Профспілки. Всі рішення Центральний комітет Профспілки приймає простою більшістю голосів від свого складу.

52. Кандидати у члени ЦК Профспілки.

У роботі Центрального комітету Профспілки беруть участь кандидати у члени ЦК. Вони мають право бути присутніми на пленарних засіданнях ЦК з правом дорадчого голосу. У разі вибуття члена ЦК зі складу ЦК, перший кандидат у члени ЦК Профспілки у порядковому списку, затвердженому Конференцією Профспілки, стає повноправним членом ЦК Профспілки. Рішення про це ухвалюється ЦК Профспілки.

53. Комісії ЦК Профспілки.

У складі Центрального комітету Профспілки можуть утворюватися постійні комісії за основними напрямками роботи, повноваження, кількість і склад яких визначає Центральний комітет Профспілки. Членами таких комісій можуть бути члени ЦК Профспілки та кандидати у члени ЦК Профспілки.

ІХ. Президія Центрального комітету Профспілки

54. Статус Президії ЦК Профспілки та її повноваження.

У період між засіданнями Центрального комітету Профспілки оперативну роботу по виконанню рішень Конференцій Профспілки та засідань Центрального комітету здійснює Президія Центрального комітету Профспілки, що обирається терміном на п’ять років. Свої засідання Президія ЦК Профспілки проводить у міру необхідності, але на менше 1 разу на шість місяців. За результатами своїх засідань Президія ЦК приймає відповідні рішення – постанови, які набирають чинності тільки після підписання Головою ЦК Профспілки або одним із його заступників та Виконавчим секретарем ЦК Профспілки або одним із його заступників.
Президія ЦК Профспілки:
1) вирішує організаційні питання в період між засіданнями Центрального комітету;
2) координує діяльність первинних профспілкових організацій;
3) формує штати працівників свого апарату, визначає структуру та бюджет на його утримання;
4) здійснює підготовку засідань Центрального комітету;
5) організовує обліково-інформаційну роботу;
6) здійснює розробку проектів кошторисів Профспілки;
7) дає згоду Голові ЦК Профспілки на призначення або звільнення головних редакторів (керівників) засобів масової інформації, створених Профспілкою;
8) здійснює інші функції відповідно до Статуту Профспілки, доручень та рішень Конференції та Центрального комітету Профспілки.
У складі апарату виконавчої роботи Президії Центрального комітету Профспілки можуть утворюватися сектори, відділення, відділи, служби, управління, головні управління, інспекції, департаменти, комісії та комітети тощо. Порядок їх роботи встановлюється відповідними рішеннями Президії Центрального комітету.

Х. Голова ЦК Профспілки

55. Статус Голови ЦК Профспілки та його повноваження.

Роботою Центрального комітету та Президії Центрального комітету Профспілки керує Голова ЦК Профспілки, що обирається Центральним комітетом Профспілки терміном на п’ять років. За посадою Голова ЦК Профспілки має статус члена ЦК Профспілки та члена Президії ЦК Профспілки. Голова ЦК Профспілки може бути відкликаний із займаної посади достроково в порядку, встановленому цим Статутом.
Голова ЦК Профспілки:
1) організує роботу керівних органів Профспілки, скликає засідання Президії ЦК Профспілки;
2) відкриває рахунки в установах банку, в тому числі валютні;
3) представляє Профспілку у відносинах з іншими профспілками, громадськими організаціями, засобами масової інформації, громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, органами державної влади та місцевого самоврядування у межах наданих йому повноважень;
4) від імені Профспілки має право підпису угод, фінансових документів, заяв;
5) несе персональну відповідальність за своєчасність подання звітності в органи державної влади та місцевого самоврядування та достовірність викладеної в ній інформації;
6) несе персональну відповідальність за збереження основної печатки та штампу Профспілки, оригіналів статутних документів;
7) має право давати довіреності та доручення працівникам та членам Профспілки;
8) видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження;
9) призначає та звільняє за погодженням з Президією ЦК головних редакторів (керівників) засобів масової інформації, створених Профспілкою;
10) розподіляє повноваження між своїми заступниками;
11) призначає своїм наказом виконуючого обов’язки Голови ЦК на період своєї відсутності у м. Києві.

56. Дострокове припинення повноважень Голови ЦК Профспілки

Повноваження Голови ЦК Профспілки припиняються достроково у таких випадках:
1) відставки Голови ЦК Профспілки;
2) визнання Голови ЦК Профспілки зниклим без вісті;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
4) виключення зі складу Профспілки;
5) відкликання з посади Голови ЦК Профспілки або з посади члена Президії ЦК Профспілки Центральним Комітетом Профспілки, або з посади члена ЦК Профспілки Конференцією Профспілки;
6) смерті Голови ЦК Профспілки.

ХІ. Перший заступник Голови ЦК Профспілки та заступники Голови ЦК Профспілки

57. Статус Першого заступника Голови ЦК Профспілки та заступників Голови ЦК Профспілки.

У разі відсутності Голови ЦК Профспілки його повноваження виконує Перший заступник Голови ЦК Профспілки, а у разі відсутності останнього один із заступників.
За посадою Перший заступник Голови ЦК Профспілки очолює апарат виконавчої роботи Президії Центрального комітету Профспілки.
Заступники Голови ЦК Профспілки виконують свої обов’язки відповідно до цього Статуту та рішень керівних органів Профспілки, доручень Голови ЦК Профспілки або Першого заступника Голови ЦК Профспілки.

58. Повноваження Першого заступника Голови
ЦК Профспілки та заступників Голови ЦК Профспілки

Перший заступник Голови ЦК Профспілки та заступники Голови ЦК Профспілки на виконання рішень Конференції Профспілки, ЦК Профспілки, Президії ЦК Профспілки мають наступні повноваження:
1) приймають участь в організації роботи ЦК Профспілки;
2) відкривають рахунки в установах банку, в тому числі валютні, мають право першого підпису на банківських документах;
3) представляють Профспілку у відносинах з іншими профспілками, громадськими організаціями, засобами масової інформації, громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, органами державної влади та місцевого самоврядування у межах наданих їм повноважень;
4) від імені Профспілки мають право підпису угод, фінансових документів, заяв;
5) мають право давати довіреності та доручення працівникам та членам Профспілки;
6) видають в межах своєї компетенції накази та розпорядження.
Перший заступник Голови ЦК Профспілки та заступники Голови ЦК Профспілки на виконання доручень та наказів Голови ЦК Профспілки:
1) організують роботу Президії ЦК Профспілки;
2) координують діяльність первинних профспілкових організацій.

ХІІ. Виконавчий секретар ЦК Профспілки та його заступники

59. Статус Виконавчого секретаря ЦК Профспілки.

Виконавчим секретарем ЦК Профспілки за посадою є Перший заступник Голови ЦК Профспілки. Особа, обрана Першим заступником Голови ЦК Профспілки, автоматично стає Виконавчим секретарем Профспілки. Виконавчий секретар ЦК Профспілки очолює апарат Президії ЦК Профспілки, організовує його роботу.

60. Призначення та звільнення заступників Виконавчого секретаря ЦК Профспілки. Їхні повноваження.

Виконавчий секретар ЦК Профспілки призначає та звільняє з посад своїх заступників. Кількість заступників Виконавчого секретаря ЦК Профспілки, їхні повноваження та обов’язки визначає своїми рішеннями Виконавчий секретар ЦК Профспілки.

ХІІІ. Центральна контрольно-ревізійна комісія Профспілки

61. Статус Центральної контрольно-ревізійної комісії Профспілки.
Центральна контрольно-ревізійна комісія (ЦКРК) Профспілки обирається Конференцією терміном на п’ять років.
ЦКРК зі свого складу обирає Голову ЦКРК та секретаря ЦКРК шляхом голосування більшістю голосів від свого складу на строк повноважень ЦКРК.
ЦКРК в своїй діяльності самостійна, підзвітна виключно Конференції Профспілки.
ЦКРК здійснює контроль за додержанням членами та керівними органами Профспілки норм Статуту та рішень Профспілки, дотриманням керівними органами фінансової дисципліни.
В своїй практичній діяльності ЦКРК керується окремим Положенням, що затверджує Конференція Профспілки.

ХІV. Кошти та майно Профспілки

62. Доходи Профспілки.

Діяльність Профспілки забезпечується за рахунок:
1) профспілкових внесків її членів;
2) коштів від благодійних внесків;
3) коштів, що надходять від власників або уповноважених ними органів за колективними договорами;
4) добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб.
Всі грошові надходження, кошти і придбані на них матеріальні цінності є власністю Профспілки. Майно Профспілки, необхідне для здійснення статутних завдань, є власністю Профспілки.
З метою реалізації статутних завдань Профспілка може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.
При виході із Профспілки її окремих членів кошти і майно не повертаються.

63. Призначення коштів Профспілки.

Кошти Профспілки витрачаються на фінансування статутної діяльності, утримання штатного апарату, матеріальну допомогу членам Профспілки, утворення резервного, страхового та інших фондів, на заходи з охорони праці, лікування та оздоровлення своїх членів та їх сімей та на інші цілі. Податки та платежі до державного бюджету від господарської діяльності Профспілки сплачуються у відповідності з чинним законодавством.

64. Встановлення порядку реалізації права власності та розпорядження майном та коштами Профспілки.

Порядок реалізації права власності та розпорядження майном та коштами Профспілки визначає виключно Конференція Профспілки.
Профспілка не несе відповідальності за майнові зобов’язання своїх первинних організацій, як і вони не несуть відповідальності за майнові зобов’язання Профспілки.

XV. Припинення діяльності Профспілки

65. Припинення діяльності Профспілки.

Діяльність Профспілки може бути припинена шляхом реорганізації або ліквідації.

66. Ліквідація Профспілки.

Рішення про ліквідацію приймається Конференцією Профспілки та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів Конференції при наявності кворуму або за рішенням суду в порядку, встановленому чинним законодавством України. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яку призначає орган, що ініціював ліквідацію. Майно та кошти Профспілки у разі її ліквідації використовуються на реалізацію мети та завдань Профспілки, або за рішенням суду, у випадках передбачених чинним законодавством, спрямовуються в доход держави і не можуть перерозподілятися між її членами.

67. Реорганізація Профспілки.

Реорганізація Профспілки відбувається за рішенням Конференції Профспілки. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше двох третин обраних делегатів Конференції. У випадку реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Профспілки переходить до правонаступників.

XVI. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Профспілки

68. Внесення змін та доповнень до Статуту.

Зміни та доповнення до Статуту приймаються виключно Конференцією Профспілки простою більшістю голосів від обраних делегатів Конференції.

69. Надання інформації органу легалізації.

Про затверджені Конференцією Профспілки зміни та доповнення до Статуту Голова ЦК Профспілки повідомляє органу легалізації в 5-денний термін.
Зміни та доповнення до Статуту Профспілки, ухвалені Конференцією Профспілки, набирають чинності з моменту їх погодження з органом легалізації.