СТАТУТ

І. Загальні положення

 Всеукраїнська незалежна професійна спілка «Захист праці» (далі в тексті Статуту – Профспілка) є добровільною всеукраїнською самостійною неприбутковою громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах громадян за професіями, що є загальними для всіх видів економічної діяльності (відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 (додаток А), затвердженого наказом Держспоживстандарту України № 327 від 28.07.2010), які працюють на підприємствах, в установах, організаціях виробничих і невиробничих галузей незалежно від форми власності та виду господарювання, в тому числі які працюють у фізичних осіб, що використовують найману працю, або які забезпечують себе роботою самостійно, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності, а також особи, які навчаються у професійно-технічних, вищих навчальних закладах.

 1. Профспілка має статус всеукраїнської, здійснює свою діяльність на всій території України та діє відповідно до Конституції України, Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі цього Статуту. Профспілка набуває статусу юридичної особи з моменту затвердження Статуту. Статусу юридичної особи набувають також організації Профспілки, які діють на підставі її Статуту.
 2. Профспілка, її Кримська республіканська організація, обласні, Київська та Севастопольська міські, місцеві та первинні організації є юридичними особами, мають свою печатку та штампи встановленого Центральним комітетом Профспілки зразка, розрахункові та інші рахунки, в т.ч. валютні, в банках та інших кредитних організаціях, бланки, відокремлене майно та здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов’язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та Статутом.
  4. Профспілка у встановленому законом порядку може засновувати та мати у власності друковані органи, інші засоби масової інформації, видавництва, поліграфічні підприємства, теле- та радіостанції, а також реалізовувати своє право на використання державних засобів масової інформації.
  5. Профспілка не несе відповідальність по зобов’язаннях організацій Профспілки, організації Профспілки не несуть відповідальності по зобов’язаннях Профспілки, крім випадків, передбачених законодавством.
  6. Члени Профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями Профспілки, її організацій та їх органів, як і Профспілка, її організації та їх органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями членів Профспілки.
  7. Вимоги даного Статуту обов’язкові для виконання всіма членами та організаціями_Профспілки.
  8. Профспілка будує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства, договорів та угод.
 3. Профспілка, її організаційні ланки взаємодіють та співпрацюють з іншими профспілками та їх об’єднаннями, що діють в Україні, можуть входити на добровільних засадах до асоціацій, федерацій, конфедерацій, інших об’єднань профспілок України та вільно виходити з них згідно з їх Статутами (Положеннями).
 4. Профспілка співпрацює з профспілками інших країн, може входити до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об’єднань, які представляють інтереси працівників, брати участь в їх діяльності.
 1. Повна назва Профспілки:

Всеукраїнська незалежна професійна спілка «Захист праці»

Російською мовою:

Всеукраинский независимый профессиональный союз «Защита труда»

Англійською мовою:

All-Ukrainian independent trade union «Labor defence»

 1. Скорочена назва:

ВНПС «Захист праці»

Російською мовою:

ВНПС «Защита труда»

Англійською мовою:

AUITU «Labor defence»

 1. Місцезнаходження Центрального комітету Профспілки:

02139, Україна, м. Київ, вул. Курнатовського, буд. 4, кв. 25

ІІ. Мета і завдання, принципи діяльності профспілки

 1. Метою діяльності Профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів Профспілки.
 2. З метою реалізації своїх статутних та програмних завдань Профспілка в установленому законодавством порядку:
 3. Захищає право членів профспілки на працю, бере участь у розробленні та здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту та житлово-побутового забезпечення.
 4. Має право вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери, брати участь у розгляді органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян своїх пропозицій.
 5. Як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням. Направляє до органів державної влади і управління вимоги і пропозиції щодо внесення змін або відміни законів і нормативних актів, які обмежують права та інтереси членів профспілки, прийняття нових.
 6. Веде переговори, укладає колективні договори і угоди, контролює їх виконання роботодавцями та їх об’єднаннями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 7. Здійснює контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, надає членам Профспілки необхідну безкоштовну юридичну допомогу.
 8. Представляє права та інтереси членів профспілки за їх дорученням  при вирішенні індивідуальних трудових спорів.
 9. Представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в роботі примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).
 10. Має право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних судових установ.
 11. Для захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, всіх членів профспілки може організовувати та проводити страйки, збори, мітинги, походи і демонстрації відповідно до діючого законодавства.
 12. Вносить пропозиції щодо визначення головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, розмірів заробітної плати та умов оплати праці, пенсій та соціальних виплат працівників установ, організацій і підприємств, стипендій учнів, студентів, аспірантів, докторантів та інших в освітніх сферах, політики ціноутворення; розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують їх гідне життя та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством.
 13. Сприяє організації та проводить культурно-освітню роботу серед членів Профспілки.
 14. Бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування членами Профспілки та членами їх сімей надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури.
 15. Здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю та здоров’ю працівників вимагає від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві, в установі, організації галузі на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників.

У разі необхідності проводить незалежну експертизу умов праці, об’єктів  виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на  відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та дає свої висновки про них.

Для здійснення цих функцій може створювати службу правової допомоги, правову, технічну інспекції праці, комісії, затверджувати положення про них.

Уповноважені представники профспілки мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та самоврядування  подання, які є обов’язковими для розгляду роботодавцями, та одержувати від них аргументовані відповіді.

 1. Для висвітлення своєї діяльності активно використовує засоби масової інформації, має право бути засновником засобів масової інформації та здійснювати видавничу діяльність відповідно до закону.
 2. Має право одержувати безоплатно від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань інформацію з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, інформацію про  результати господарської діяльності підприємств, установ, організацій, статистичні дані від Державного комітету статистики України з питань праці та соціально-економічних питань, виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань.
 3. З метою реалізації статутних завдань може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.
 4. Налагоджує та підтримує зв’язки з іншими профспілками та профспілковими об’єднаннями і організаціями України, зарубіжних країн, укладає з ними договори (угоди).
 5. Інформує членів Профспілки про свою діяльність та її результати.
 6. Здійснює соціальний і правовий захист профспілкових працівників, профспілкового активу. Організовує навчання і підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і профактиву.

Для вирішення статутних завдань, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів має право за рахунок власних коштів створювати навчальні, культурно-освітні заклади, правові, соціологічні центри  та центри незалежних експертиз.

 1. Бере участь у виробленні державної політики зайнятості населення, проводить спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, пропонує заходи щодо спільного захисту  членів профспілки, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій галузі, має право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників. Здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість.
 2. Представляє права та інтереси працівників, які є членами Профспілки, у відносинах з роботодавцем, в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у випадках приватизації об’єктів державної та комунальної власності, направляє своїх представників для участі в роботі комісій з приватизації.
 3. Організовує та здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги.

Через своїх представників бере участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при державних органах.

 1. Організовує оздоровлення та відпочинок членів профспілки та членів їх сімей. Бере участь у розвитку фізичної культури, спорту, туризму.
 2. Сприяє в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяє діяльності громадських природоохоронних організацій, може ініціювати громадські екологічні експертизи.
 3. Профспілка організовує свою діяльність, виходячи з демократичних принципів:

40.1. Добровільності вступу до профспілки і виходу з неї.

40.2. Виборності всіх профспілкових органів знизу до верху.

40.3. Рівності прав членів Профспілки.

40.4. Розмежування повноважень, визначення компетенції всіх профспілкових органів та самостійності виборних органів у вирішенні питань, що відносяться до їх компетенції.

40.5. Свободи дискусії, поваги до думки меншості  на стадії обговорення питань та обов’язковості виконання прийнятих рішень.

40.6. Звітності всіх виборних органів перед профспілковими організаціями, що їх обрали, підпорядкованості нижчих за ступенем профспілкових органів вищим.

40.7. Колегіальності в роботі організації та виборних органів і особистої відповідальності за виконання прийнятих рішень і профспілкових доручень.

40.8. Єдності  профруху, солідарності всіх членів профспілки, всіх її структур в реалізації статутних завдань.

40.9. Взаємної відповідальності профспілкових органів всіх рівнів.

40.10. Нормованого відрахування членських внесків.

40.11. Підлеглості профспілок нижчого рівня профспілкам вищого.

40.12. Обов’язковості виконання нижчестоящими профспілковим органами рішень вищестоящих профспілкових органів, прийнятих в межах компетенції, визначеної Статутом Профспілки;
40.13. Солідарності та єдності дій всіх профспілкових організацій та їх профспілкових органів в реалізації цілей та завдань Профспілки, недопущення сепаратизму в їх діяльності;
40.14. Обов’язковості виконання Статуту Профспілки.

ІІІ. Члени професійної спілки, їх права та обов’язки

 1. Членом Профспілки може бути кожен громадянин України відповідної професії, що є загальною для всіх видів економічної діяльності, який працює на підприємстві, в установі або організації виробничої або невиробничої галузі незалежно від форми власності та виду господарювання, або який працює у фізичної особи, що використовує найману працю, або який забезпечує себе роботою самостійно, що визнає та дотримується Статуту Профспілки та сплачує членські внески.
 2. Членами Профспілки можуть бути також особи, які навчаються відповідним професіям у професійно-технічних, вищих навчальних закладах, особи вказаних професій, які звільнилися з роботи у зв’язку з виходом на пенсію, а також особи згаданих вище професій, які тимчасово не працюють.
  Членами Профспілки також є особи, що входять до складу виборних органів Профспілки, її первинних, місцевих, обласних, Київської та Севастопольської міських і Кримської республіканської організацій.
  Подвійне членство в Профспілці допускається.
 3. Членами профспілки також можуть бути іноземні громадяни, які проживають на території України на законних підставах та працюють або навчаються в установах, організаціях, підприємствах незалежно від форм власності і видів господарювання
 4. Вступ у Профспілку і вихід із неї здійснюється на добровільній основі в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви, поданої у первинну профспілкову організацію і розглянутої на засіданні відповідного профоргану.
 5. Члени Профспілки перебувають на обліку у профспілковій організації за місцем роботи або навчання. Їм видається профспілковий квиток єдиного зразка, який зберігається у них. За членами Профспілки, які перейшли на роботу з установ, організацій або підприємств, працівники яких об’єднуються іншою профспілкою, зберігається стаж профспілкового членства.
 6. Профспілковий стаж і право перебувати на обліку в профспілковій організації за місцем попередньої роботи або проживання зберігається:

46.1. За особами, які  знаходяться у відпустці для догляду за дитиною.

46.2. За військовослужбовцями, які перебувають на дійсній військовій службі.

46.3. За працівниками, які тимчасово зайняті на сезонних роботах за умови їх повернення на роботу в установи і заклади галузі.

46.4. За пенсіонерами, які припинили роботу в установах, закладах освіти у зв’язку з виходом на пенсію.

46.5.  За безробітними і тимчасово не працюючими з поважних причин.

46.6. За студентами, які знаходяться в академічній відпустці.

 1. Стаж профспілкового членства обчислюється з часу рішення відповідного виборного профспілкового органу про прийняття до Профспілки на підставі поданої заяви.
 2. Члени Профспілки мають право:

1) На здійснення представництва та захист Профспілкою їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, в тому числі в судах.

2) На правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин.

3) На звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них  аргументованих відповідей.

4) На участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить Профспілка.

5) На вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до резолюцій і постанов профспілкових органів, участь у виробленні програмних документів Профспілки.

6) На одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються їх особисто.

7) Обирати і бути обраним до профспілкових органів всіх рівнів, крім випадків, передбачених Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” і цим Статутом.

8) Одержувати на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок, отримувати з профспілкового бюджету грошову допомогу на оздоровлення, відвідування хворих, виплати з нагоди професійних свят чи днів народження, грошове заохочення за профспілкову роботу, відшкодування коштів, затрачених на придбання ліків, оплату юридичних послуг, користуватися разом з членами сім’ї культурно-спортивними закладами Профспілки.

9) На сприяння в перекваліфікації і працевлаштуванні при безробітті.

10) На участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням.

 1. Члени Профспілки за активну участь у діяльності Профспілки рішенням виборних органів Профспілки можуть бути нагороджені Профспілковими відзнаками, заохочуватись морально та матеріально.

Виборні органи Профспілки можуть ініціювати представлення своїх членів до державних, відомчих та інших нагород.

 1. Роботодавці не можуть бути членами виборних органів Профспілки будь-якого рівня.
 2. Члени виборних профспілкових органів, їх керівники, які не звільнені від основної роботи, можуть одержувати за роботу в Профспілці винагороду, розмір якої визначається згідно з нормативними документами Профспілки в межах коштів, передбачених на оплату праці профспілкових працівників.
 3. Члени профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії, передбачені законодавством та нормативними документами галузевої Профспілки і об’єднань профспілок.
 4. Члени Профспілки зобов’язані:

1) Визнавати і виконувати Статут Профспілки.

2) Регулярно сплачувати членські внески.

3) Особисто брати участь у діяльності однієї з первинних профспілкових організацій.

4) Виконувати рішення профспілкових органів.

5) Не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, підривають авторитет Профспілки, завдають їй матеріальної шкоди або заважають у здійсненні її статутної діяльності, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.

6) Виконувати зобов’язання, передбачені колективними договорами та угодами, укладеними Профспілкою з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями;

7) дотримуватися внутрішньоспілкової дисципліни;

 1. За порушення вимог Статуту Профспілки, несплату без поважних причин членських внесків протягом трьох місяців, за вчинення дій, що дискредитують Профспілку, протидію в реалізації її стратегічних та поточних завдань до члена Профспілки може бути вжитий такий захід впливу як виключення з Профспілки.
 2. За незначні провини відповідна первинна організація Профспілки або її виборний орган можуть обмежитись обговоренням чи застосувати до члена Профспілки заходи впливу у вигляді осуду або зауваження.
 3. Прийом до організацій Профспілки будь-якого рівня здійснюється шляхом подання особою заяви до відповідної первинної профспілкової організації Профспілки або виборного органу організації Профспілки відповідного рівня. Також Центральний Комітет Профспілки має право приймати рішення щодо прийняття особи до Профспілки. Для цього особа подає заяву безпосередньо до Центрального комітету Профспілки.

56.1. Органи, які мають право здійснювати прийом до організацій Профспілки, приймають рішення щодо прийому особи шляхом голосування. Рішення приймається простою більшістю голосів.

56.2. Особа вважається прийнятою до організацій Профспілки після затвердження рішення органом, який має право здійснювати прийом осіб до організацій Профспілки. Органи, які мають право здійснювати прийом до організацій Профспілки, мають право розглядати заяву особи протягом 5 днів.

56.3. Питання про виключення з Профспілки вирішується на засіданнях  виборних профспілкових органів первинної профспілкової організації в присутності члена Профспілки.

56.4. Це питання може вирішуватися за відсутності члена Профспілки без поважних причин на засіданні виборного профоргану. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах (конференції).

 1. Рішення про виключення з Профспілки набирає чинності після його затвердження профкомом первинної профорганізації.

57.1. Відмінити рішення  може той орган, який виніс його, або вищий за ступенем.

57.2. Член Профспілки, позбавлений членства Профспілки, має право у місячний строк оскаржити рішення про виключення у вищий  за ступенем  профспілковий орган.

57.3. Особа, що вибула з Профспілки добровільно або виключена з неї, втрачає право на захист своїх трудових, соціально-економічних прав та інтересів з боку Профспілки, на користування спільним профспілковим майном, не має права на спільне профспілкове майно та кошти; сума сплачених членських внесків не повертається.

57.4. Профспілковий орган, в який оскаржено рішення про виключення, всебічно розглядає обставини  його прийняття і у місячний строк з дня отримання звернення письмово повідомляє заявника і профорган, який прийняв рішення, про результати розгляду.

Член Профспілки, позбавлений її членства, може бути  прийнятий у члени Профспілки  на загальних підставах.

 

ІV. Сфера діяльності, основи організаційної структури Профспілки

 

 1. Сфера діяльності Профспілки – територіальна.
 1. Структура Профспілки організовується за адміністративно-територіальним та виробничо-професійним принципами.
 2. Організаційними ланками Профспілки є:

60.1. К1римська республіканська організація Профспілки, яка об’єднує районні, районні в містах, міські організації та первинні профспілкові організації підприємств, установ, організації, що діють на території Автономної Республіки Крим.

60.2. Обласні, Київської та Севастопольської міські організації Профспілки, які об’єднують районні, районні в містах, міські організації Профспілки, профспілкові організації підприємств, установ, організації, що діють на території  адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України.

60.3. Районні, районні в містах, міські організації Профспілки, які об’єднують первинні профспілкові організації  підприємств,  установ, які діють в межах відповідної адміністративної одиниці.

60.4. Первинні профспілкові організації.

60.5. За рішенням Центрального комітету Профспілки у разі необхідності у структурі Профспілки можуть створюватись відповідні підрозділи, структури та органи управління за виробничо-професійним принципом.

 1. Вищими органами в організаційних ланках Профспілки є:

61.1. У первинній профспілковій організації – загальні збори (конференція).

61.2.  Територіальній (районній, районній у містах,  міській, обласній, республіканській) організації Профспілки – конференція.

 1. Вищим органом Профспілки є З’їзд.
 2. Терміни скликання, пропозиції до порядку денного, норму представництва та порядок виборів делегатів на конференції, З’їзд визначаються відповідними керівними виборними профспілковими органами.
 3. Профспілкові збори, конференції обирають (формують шляхом прямого делегування) відповідні виборні профспілкові органи:

64.1. У первинній профспілковій організації – профспілковий комітет з терміном повноважень 5 років.

64.2. У районних, районних у містах, міських, обласних організаціях Профспілки – районні, районні у містах, міські, обласні виборні органи профспілки (комітети, ради) з терміном повноважень 5 років.

64.3. В республіканській організації Профспілки – Кримський республіканський  комітет Профспілки з терміном повноважень 5 років.

 1. З’їзд обирає або формує на засадах прямого делегування вищий керівний виборний орган – Центральний комітет Профспілки з терміном повноважень 5 років.
 2. Повноважними представниками від Профспілки є профгрупорг, голова профорганізації структурного підрозділу, профорганізатор, голова первинної профспілкової організації, голова районної, районної у містах, міської, обласної, республіканської організації профспілки,  голова  Профспілки, їх заступники, які обираються на звітно-виборних зборах, конференціях, з’їзді, інша особа, уповноважена на представництво відповідного профспілкового органу.

Керівники територіальних організацій Профспілки, їх заступники беруть участь у роботі відповідних територіальних конференцій Профспілки з правом вирішального голосу за посадою.

Виборні профспілкові органи координують діяльність нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів.

 1. Кількісний склад і порядок формування виборних профспілкових органів визначається відповідними профспілковими органами, звітно-виборними зборами, конференціями, з’їздом.

Формування територіальних виборних профспілкових органів може здійснюватися шляхом прямого делегування з правом подальшої заміни делегованих.

Керівники профспілкових організацій всіх рівнів є головами відповідних виборних органів.

 1. Вибори профспілкових органів, їх голів, заступників проводяться закритим (таємним) або відкритим голосуванням.

У такому ж порядку обираються делегати на конференції і з’їзди.

Обраними вважаються кандидати, що набрали більше половини голосів від загальної кількості тих, що взяли участь у голосуванні.

 1. Дострокові вибори будь-якого виборного профспілкового органу можуть бути проведені на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки, які об’єднуються відповідною профспілковою організацією, або за пропозицією вищого за ступенем керівного  профспілкового органу, який  має право ініціювати проведення засідань нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів.
 2. Профспілкові збори, засідання виборних профспілкових органів, їх президій вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів профспілкової організації або її виборного органу.

Профспілкові конференції, з’їзди вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше двох третин делегатів.

 1. Рішення Профспілкових зборів, конференцій, з’їздів і відповідних профспілкових органів приймаються більшістю голосів присутніх, якщо інше не передбачено цим Статутом.
 2. Виборні Профспілкові органи та особи, які їх очолюють, персонально несуть відповідальність перед профспілковими організаціям, які їх обрали, та вищими за ступенем керівними профспілковими органами за виконання у профспілкових організаціях положень Статуту Профспілки.
 3. При прийнятті рішень профспілкові збори, конференції, з’їзди, виборні профспілкові органи зобов’язані розглядати всі точки зору. Меншість має право відстоювати свої пропозиції, фіксувати їх у протоколах, захищати і роз’яснювати їх, в т.ч. і через засоби масової інформації.

Рішення, прийняті більшістю, є обов’язковими для всіх членів Профспілки,   включаючи меншість.

 1. Рішення виборного профспілкового органу, що не відповідають положенням Статуту і нормативним документам Профспілки або суперечать реалізації її стратегічних та поточних завдань, можуть бути скасовані вищим за ступенем виборним профспілковим органом.
 2. Виборні профспілкові органи можуть скликати для обговорення та підготовки проектів рішень профорганів збори активу первинних профспілкових організацій, районних, обласних, республіканської організації профспілки.
 3. Виборні профспілкові органи всіх рівнів забезпечують навчання своїх членів і активу, інформують членів профспілки та вищі за ступенем  профспілкові органи про свою діяльність і прийняті рішення, надають вищим за ступенем профспілковим органам статистичну та фінансову звітність, ведуть документацію за встановленими формами і переліком.

Члени  виборних профспілкових органів щорічно звітують про свою роботу перед членами профспілки, які їх обрали або делегували.

Голови виборних профспілкових органів всіх рівнів щорічно звітують про свою роботу на засіданнях цих органів.

 1. Голови, їх заступники, члени виборних профспілкових органів, які не виправдали довіру, допустили порушення Статуту, можуть бути достроково виведені з їх складу на вимогу профспілкової організації, в якій вони перебували на обліку, або з ініціативи вищих за ступенем профорганів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано більше половини голосів.

Члени керівного профспілкового органу, які втратили з ним зв’язок  внаслідок тривалої хвороби, зміни роботи або місця проживання, виводяться із його складу. Поповнення складу виборного органу здійснюється згідно з встановленим порядком формування цих органів.

 1. Для врахування професійних інтересів працівників, що входять у Профспілку, у складі виборних профспілкових органів можуть утворюватися секції, постійні чи тимчасові комісії за основними напрямами роботи, кількість і склад яких визначає відповідний виборний профспілковий орган.

При виборних профспілкових органах можуть утворюватися асоціації, ради, інші об’єднання профспілкових організацій та виборних органів з метою сприяння у досягненні програмних завдань Профспілки, якщо діяльність цих об’єднань не суперечить нормам цього Статуту.

Для перевірки повноважень членів профспілки, делегованих до складу виборних профспілкових органів, збори, конференція, з’їзд обирають постійно діючу мандатну комісію.

 1. Для забезпечення діяльності виборних профспілкових органів формуються їх виконавчі апарати.

 

 1. V. Первинні профспілкові організації

 

 1. Первинна профспілкова організація створюється за наявності не менше 3 членів профспілки, які працюють або навчаються в одній установі, організації або підприємстві незалежно від форми власності.

Якщо в трудових колективах є менше ніж 3 члени Профспілки, то їх включають до складу найближчої первинної профспілкової організації галузі  згідно з  рішенням районного, міського комітету (ради) Профспілки.

80.1. У вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах може створюватися об’єднана профспілкова організація (працівників, студентів, аспірантів, докторантів, учнів) або окремі: первинна профспілкова організація працівників та первинна профспілкова організація студентів, учнів тощо.

80.2. Первинна профспілкова організація вважається створеною за умови, що  члени Профспілки або  особи, які ініціюють її створення,  на зборах прийняли рішення про її створення та повідомили керівні профспілкові органи про своє приєднання до Профспілки.

Відповідний вищий виборний профспілковий орган розглядає питання про реєстрацію первинної профспілкової організації не пізніше  як протягом місяця з дня отримання рішення про її створення.    

 1. Первинна профспілкова організація керується у своїй діяльності Статутом Профспілки, Положенням про первинну профспілкову організацію, програмними документами і рішеннями профспілкових органів, чинним законодавством. В межах повноважень, визначених Статутом Профспілки, вона визначає пріоритетні напрямки своєї діяльності, вирішує питання власної структури.
 2. Первинні організації Профспілки зобов’язані:

– виконувати даний Статут та рішення вищестоящих профспілкових органів, прийняті у відповідності зі Статутом Профспілки;

– проводити відрахування від членських внесків до вищестоящої профспілкової організації у відповідності зі встановленим порядком, строками та розміром;

–  підтримувати діяльність Профспілки та брати активну участь у реалізації її цілей та завдань, проявляти солідарність під час захисту прав та інтересів членів Профспілки;

– інформувати вищестоящі профспілкові органи про принципові рішення та дії, які зачіпають інтереси Профспілки;

– надавати до вищестоящої профспілкової організації фінансову та статистичну звітність за встановленими формами;

– розглядати питання, запропоновані вищестоящими профспілковими органами;

– виявляти солідарність і брати участь в організації та проведенні колективних дій Профспілки;

– не допускати дій, які завдають шкоди Профспілці.

 1. У первинній профспілковій організації чисельністю понад 500 членів згідно з рішенням її зборів або конференції можуть створюватися за виробничим або професійним принципами організації структурних підрозділів (на факультетах, в інших структурних підрозділах) профспілкові групи різних категорій працівників (педагогів, науковців, обслуговуючого персоналу, аспірантів, докторантів, слухачів підготовчих відділень, студентів, учнів тощо).
 2. Профспілкові збори проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на рік.

В терміни, визначені первинною профспілковою організацією або вищим керівним профспілковим органом, проводяться звітні збори (конференції).

Звітно-виборні збори (конференції) проводяться в терміни, визначені цим Статутом, але не рідше ніж один  раз у 5 років.

 1. На звітно-виборних профспілкових зборах обираються:

85.1. В профспілковій групі (підрозділі) –  профспілковий груповий організатор  (профгрупорг), його заступник (заступники) терміном до 5 років.

85.2. У первинній профспілковій  організації – профспілковий комітет, голова профкому, його заступник (заступники) терміном на 5 років.

 1. Профспілковий комітет здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, програмними документами, рішеннями з’їздів, конференцій, пленумів та президій вищих керівних профспілкових органів, іншими нормативними документами, що регулюють внутріспілкову діяльність.
 2. Профспілковий комітет первинної профспілкової організації (профспілковий організатор):

87.1. Скликає профспілкові збори (конференції), організовує виконання їх рішень, рішень вищих за підпорядкуванням керівних профспілкових органів, враховує критичні зауваження і пропозиції профспілкової організації, проводить свої засідання не менше одного разу в квартал.

87.2. Укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору.

Разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці.

87.3. Разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників підприємств, установ, організації, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмір надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

Контролює правильність нарахування зарплати та інших виплат.

87.4. Разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо.

87.5. Разом з  роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, установи, організації, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників, бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг.

Заслуховує інформації керівників установ та закладів освіти про виконання зобов’язань за колективним договором, заходів по організації і поліпшенню умов праці, матеріально-побутового і культурного обслуговування працівників і вимагає усунення виявлених недоліків.

Вносить до органів державної влади та місцевого самоврядування, управління галузі пропозиції з цих питань.

87.6. Бере участь  у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації.

87.7. Представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді  індивідуальних трудових спорів та за дорученням трудового колективу у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню.

87.8. Приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладання або зміни колективного договору; не виконує зобов’язань за колективним договором, якщо цей виборний орган профспілкової організації підписав колективний договір.

87.9. Дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом Всеукраїнської незалежної професійної спілки «Захист праці», що діє в установі чи закладі у випадках, передбачених законодавством.

87.10. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних  захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою або організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаних з виробництвом або виконанням ними трудових обов’язків.

87.11. Здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків

87.12. Здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей, наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи або організації та колективним  договором.

87.13. Разом з роботодавцем у встановленому порядку розподіляє житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи або організації, а також ту житлову площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників, організовує громадський контроль за дотриманням законодавства про житло, сприяє організації кооперативного та індивідуального будівництва.

Разом з власником або уповноваженим ним органом розподіляє фонд матеріального заохочення і фонд соціально-культурних  заходів та житлового будівництва за встановленими напрямками, затверджує кошториси витрачання цих фондів після обговорення і схвалення їх трудовими колективами, а також визначає розміри премій та інших видів заохочення, матеріальної допомоги і винагороди за річні підсумки роботи підприємства, організації чи установи матеріального заохочення.

87.14.Здійснює громадський контроль за роботою підприємств торгівлі, громадського харчування, поліклінік, дошкільних установ, гуртожитків, інших комунально-побутових підприємств, що функціонують в даних підприємствах, установах, організаціях та обслуговують працівників цих закладів, домагається поліпшення їх діяльності.

87.15. Висуває свої кандидатури до складу комісії по трудових спорах, яка обирається загальними зборами трудового колективу.

У порядку, передбаченому чинним законодавством, вирішує питання  про представництво інтересів членів Профспілки в судах при вирішенні індивідуальних трудових спорів.

87.16. Сприяє розвитку серед працівників, студентів та членів їх сімей самодіяльної художньої творчості, спорту, туризму, використовує кошти, які відраховує роботодавець згідно з колективним договором на культурно-масову, просвітницьку та фізкультурну роботу.

87.17. Розробляє та затверджує щорічний кошторис витрат з урахуванням всіх видів надходжень, звітує про його виконання перед профспілковою організацією.

87.18 Від імені членів Профспілки здійснює розпорядження коштами, іншим майном, що належить профспілковій організації на праві власності.

З метою реалізації статутних завдань профспілка має право приймати рішення  про здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством  порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, про формування відповідних фондів, кредитних спілок.

87.19. Формує штати  профспілкових працівників виконавчого апарату відповідно до обсягу роботи та наявних коштів.

87.20. Розробляє пропозиції та плани щодо організації санаторно-курортного лікування  та оздоровлення працівників для подання до  комісії соціального страхування підприємства, установи, організації   та бере участь в їх реалізації через своїх повноважних представників.

87.21. Надає  вищим за підпорядкуванням профспілковим  органам інформацію, що стосується діяльності первинної профспілкової організації, фінансову, статистичну звітність, веде документацію за встановленими формами і переліком, забезпечує своєчасну та в повному обсязі сплату членами Профспілки профспілкових внесків.

У порядку, передбаченому чинним законодавством, може створювати касу громадської взаємодопомоги.

 1. У первинній профспілковій організації з чисельністю понад 1 000 членів профспілковий комітет може обирати президію, яка є постійним робочим органом між засіданнями профкому, делегувати профбюро профорганізацій структурних підрозділів окремі права, що належать до компетенції профкому.
 2. Роботу профспілкового комітету організовують його голова і заступник (заступники), їх конкретні обов’язки і повноваження визначаються цим Статутом, іншими нормативними документами Профспілки, посадовими обов’язками, визначеними профкомом первинної профспілкової організації.
 3. Профбюро і їх голови організовують профспілкову роботу в структурних підрозділах трудових, студентських колективів, забезпечують виконання рішень виборних профспілкових органів, зборів, конференцій.
 4. Профспілковий груповий організатор (профгрупорг) здійснює індивідуальну роботу серед членів Профспілки, залучає кожного з них до громадської діяльності, піклується про оплату їх праці, поліпшення умов праці, побуту та відпочинку. У разі неможливості створити на підприємстві, установі, організації первинну профспілкову організацію представництво інтересів Профспілки здійснює уповноважений представник Профспілки на підприємстві, установі, організації права і обов’язки якого визначаються окремим положенням
 5. Профорганізатор (уповноважений представник профспілки на підприємстві, установі, організації здійснює функції, передбачені для голів первинних профорганізацій.

 

VІ. Територіальні (районні, районні у містах, міські, обласні, республіканська) організації Профспілки.

 1. Територіальні (районні, районні у містах, міські, обласні, республіканська) організації Профспілки створюються для об’єднання і координації спільних дій первинних профспілкових організацій по виконанню статутних вимог і захисту прав та інтересів членів Профспілки. З метою представництва та захисту прав та інтересів членів Профспілки, вирішення спільних соціально-економічних питань можуть об’єднуватись з профспілковими організаціями інших галузей, а також створювати об’єднання, укладати про це угоди та брати участь у виробленні та затвердженні положень про ці об’єднання.
 2. Звітно-виборні конференції територіальних (районних, районних у містах, міських, обласних, республіканської) організацій Профспілки проводяться не рідше одного разу в 5 років.
 3. Позачергові звітно-виборні конференції скликаються на вимогу не менше 1/3 членів Профспілки, які об’єднуються відповідною територіальною організацією або на вимогу вищого за ступенем керівного виборного профспілкового органу.
 4. Для обговорення важливих питань діяльності організацій Профспілки, вироблення тактики дій в конкретних умовах можуть скликатися територіальні конференції Профспілки.
 5. Рішення про скликання територіальної конференції та норми представництва приймає відповідний керівний виборний профспілковий орган.
 6. Делегати конференції обираються:
 • На районні, міські конференції – на зборах (конференціях) первинних профспілкових організацій.
 • На АРК, обласні, Київську міську конференції – на конференціях районних та міських організацій, конференціях первинних профспілкових організацій, що не входять до складу районних або міських організацій Профспілки.
 1. Для організації роботи у територіальних профорганізаціях в період між звітно-виборними конференціями на них обираються або формуються на засадах прямого делегування районні, районні у містах, міські, обласні, республіканський профспілкові органи, які підзвітні у своїй діяльності відповідним конференціям та вищим за підпорядкуванням органам і діють відповідно до положень, розроблених та затверджених на основі цього Статуту.
 2. Засідання територіальних виборних профспілкових органів (пленуми, засідання  рад) проводяться в міру необхідності, але не рідше 2 разів на рік. Між їх засіданнями постійними робочими органами є президії відповідних територіальних профспілкових органів.
 3. Президії районних, районних у містах, міських, обласних, республіканського керівних виборних профспілкових органів обираються на засіданнях цих органів. До складу президії входять голова профорганізації і його заступник (заступники) за посадою. Керує роботою президії голова профорганізації, а за його відсутності – заступник голови.

Кількісний склад президії визначається відповідним профорганом. Засідання президії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 2 місяці.

 1. Районні, районні у містах, міські, обласні, республіканський керівні виборні профспілкові органи:

102.1. Представляють  та захищають інтереси первинних профспілкових організацій, членів Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у роботодавців та їх об’єднаннях.

102.2. Координують діяльність профспілкових організацій, контролюють виконання ними статутних вимог, сприяють вирішенню конфліктів в профорганізаціях та між ними.

102.3. Ведуть переговори, укладають угоди з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, контролюють їх виконання.

103.4. Надають практичну, юридичну, методичну, організаційну  допомогу первинним профспілковим організаціям з питань ведення переговорів та укладання колективних договорів, інших напрямів  профспілкової діяльності.

103.5. Затверджують кошторис, щорічно заслуховують звіт про його виконання.

103.6. Вищій керівний орган Всеукраїнської незалежної професійної спілки «Захист праці» затверджує Положення про первинні профспілкові організації.

 1. Президії територіальних (районних, районних у містах, міських, обласних, республіканського) профспілкових органів:

104.1. Визначають тактику дій територіальних організацій Профспілки у поточній суспільно-політичній та соціально-економічній  ситуації, організовують внутріспілкову роботу, керують роботою постійних і тимчасових комісій з основних напрямів профспілкової діяльності.

104.2. Забезпечують підготовку і проведення засідань територіальних профорганів.

104.3. Розглядають всі питання профспілкової діяльності, які не потребують вирішення на засіданнях територіальних профорганів.

104.4. Приймають рішення про порядок преміювання профспілкового активу і працівників профспілкових органів, надання членам Профспілки матеріальної допомоги; виділення коштів на потреби Профспілки.

104.5.  Розглядають проекти угод з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, організовують колдоговірну кампанію в профспілкових організаціях, трудових колективах.

104.6. Заслуховують інформацію та звіти керівників установ, підприємств з питань, що стосуються виконання колективних угод та договорів.

У необхідних випадках вимагають відповідно до порядку, установленого законодавством, розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон „Про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності”, законодавство про працю, про колективні договори і угоди.

104.7. Розглядають питання про взяття на облік первинних профспілкових організацій.

104.8. Виступають з ініціативою про дострокове припинення повноважень нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів, їх голів, приймають рішення про ліквідацію первинних профспілкових організацій, які фактично припинили свою діяльність і зв’язок з вищим за підпорядкуванням профспілковим органом, не сплачують профспілкові внески до вищих за ступенем профспілкових органів протягом більш як 3 місяців або їхня поведінка дискредитує Профспілку чи ставить під загрозу її діяльність, зняття їх з реєстрації та повідомляють про це органу легалізації.

104.9. Затверджують штатний розклад виконавчого апарату територіального  профспілкового органу.

104.10. Розпоряджаються  використанням майна, що знаходиться у власності організації Профспілки, та майна загальноспілкової власності, що знаходиться в управлінні  організації Профспілки, управляють підвідомчими та створеними підприємствами, організаціями.

104.11. Розпоряджаються коштами від членських внесків, майном, придбаним за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством, переданими у власність Профспілки коштами та іншим майном  членами Профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

З метою реалізації статутних завдань Профспілки приймають рішення про здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, про формування відповідних фондів, кредитних спілок.

 1. Територіальні виборні профспілкові органи та їх президії представляють вищим за підпорядкуванням профспілковим органам статистичну та фінансову звітність за встановленою формою, надають необхідну інформацію про свою роботу, виконують рішення цих органів, якщо вони не суперечать цьому Статуту.
 2. Голови профспілкових організацій всіх рівнів, їх заступники обираються і звільняються на профспілкових конференціях, засіданнях відповідних виборних органів.

Голови профспілкових організацій всіх рівнів є головами відповідних виборних органів Профспілки.

Голова територіальної (Республіканської, обласної, районної, районної у містах, міської) організації Профспілки.

107.1.  Без довіреності представляє  організаційну ланку Профспілки та її виборні органи в органах виконавчої влади, у роботодавців, інших організаціях, засобах масової інформації, може здійснювати будь-які дії в інтересах територіальної організації Профспілки, якщо ці дії не суперечать законодавству та цьому статуту.

107.2. Робить в необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені територіальної організації Профспілки.

107.3. Скликає засідання виборних органів територіальної організації Профспілки, організовує підготовку необхідних матеріалів.

107.4. Головує на пленумі  виборного органу Профспілки, засіданнях його президії.

107.5. Формує виконавчий апарат  виборного органу Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, затверджує штатний розклад, посадові обов’язки працівників виконавчого апарату, організовує їх роботу, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників.

107.6. Є розпорядником бюджету профспілкової організації відповідного рівня в межах асигнувань, передбачених бюджетом та відповідними кошторисами.

107.7. Від імені Профспілки відповідного рівня підписує договори і угоди, організовує контроль за їх виконанням.

107.8. Виконує інші функції, делеговані виборним органом  організації Профспілки.

 1. На вимогу не менше як половини членів Профспілки, первинних профорганізацій або районних (міських) організацій Профспілки територіальний орган Профспілки на своєму засіданні повинен розглянути питання про відповідність займаній посаді голови цього органу, його заступника (заступників).
 2. Розподіл обов’язків між головою і заступником (заступниками) голови профоргану затверджується на засіданні президії територіального виборного профоргану. У випадку відсутності голови його обов’язки виконує заступник.

При неможливості з поважних причин виконувати обов’язки  одночасно головою і заступниками  голови  профоргану  вищим за ступенем   профспілковим органом скликається засідання профоргану, де вирішується питання про керівництво цим профорганом.

 1. VI. Взяття на облік вже зареєстрованих первинних, районних, районних у містах, міських, обласних, республіканських профспілок.

 

 1. Профспілка може брати на облік вже зареєстровані первинні, районні, районні у містах, міські, обласні, республіканські профспілки.

Порядок взяття на облік зареєстрованих первинних, районних, районних у містах, міських, обласних, республіканських профспілок може встановлюється окремим положенням.

 1. Для взяття на облік профспілка-заявник подає пакет документів, що визначається Центральним комітетом Профспілки. Питання про взяття на облік розглядається Центральним комітетом Профспілки протягом 3 місяців з дати надходження заяви.
 2. Центральний комітет Профспілки може вимагати від профспілки-заявника приведення до відповідності встановленим вимогам пакету документів.
 3. Центральний комітет Профспілки може відмовити без надання пояснень у взятті на облік профспілці-заявнику.
 4. Профспілка-заявник стає на обліку з моменту прийняття відповідного рішення Центральним комітетом Профспілки.

VII. Вищі органи Профспілки

 

 1. Вищим органом Профспілки є З’їзд, який скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу у 5 років. Норми представництва, порядок обрання делегатів, порядок денний чергового З’їзду визначає Президія Всеукраїнської незалежної професійної спілки «Захист праці», але не менш як за два місяці до початку з’їзду.

Позачерговий з’їзд може бути скликаний Центральним комітетом Всеукраїнської незалежної професійної спілки «Захист праці» або на вимогу не менше однієї третини обласних профспілкових організацій.

 1. З’їзд Профспілки:

116.1. Заслуховує звіт про роботу Центрального комітету, Президії і Ревізійної комісії Профспілки.

116.2. Визначає чергові завдання, стратегію і тактику дій Профспілки по захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів  Профспілки в наступному періоді.

116.3. Затверджує Статут Профспілки, вносить необхідні зміни і доповнення до нього.

116.4. Обирає Центральний комітет Профспілки або підтверджує  повноваження членів Центральної комітет Профспілки, делегованих  до його складу територіальними профорганізаціями.

116.5. Обирає Ревізійну комісію Профспілки та затверджує відповідне Положення.

116.6. Визначає стратегію і тактику Профспілки у її відносинах з іншими Профспілками, міжнародними профспілковими об’єднаннями та організаціями, державою, політичними  партіями, іншими громадськими організаціями.

116.7. Обирає голову  Профспілки,  його заступників, визначає кількість заступників голови  Профспілки та напрями їх роботи.

 1. Для обговорення актуальних питань профспілкового руху, а також вирішення поточних організаційних питань може скликатися конференція Профспілки. Норму представництва і порядок денний конференції визначає Центральний комітет Профспілки.
 2. У період між з’їздами вищим керівним органом Профспілки є Центральний комітет Профспілки, який обирається на з’їзді з терміном повноважень 5 років.
 3. Свої засідання (пленуми) Центральний комітет Профспілки проводить в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік.
 4. Центральний комітет Профспілки в період між З’їздами:

120.1. Визначає позицію Профспілки з актуальних питань суспільно-політичного життя, стратегію і тактику діяльності організацій Профспілки щодо захисту прав та інтересів членів Профспілки.

120.2. Заслуховує повідомлення мандатної комісії щодо повноважень членів Центрального комітету Профспілки, делегованих до її складу на зміну тим, що вибули або відкликані.

120.3. Вирішує питання про входження Профспілки до міжспілкових об’єднань України, міжнародних профспілкових об’єднань, організацій, укладає з ними договори.

120.4. Представляє Профспілку в органах державної  влади, міжспілкових,  міжнародних профспілкових об’єднаннях.

120.5. Координує діяльність територіальних профспілкових організацій та їх виборних органів, організовує виконання ними рішень з’їзду, програмних документів Профспілки.

120.6. Контролює виконання територіальними профспілковими органами статутних завдань.

120.6.1. Має право виключати зі складу Профспілки або розформовувати первинні профспілки та профспілки інших рівнів.

120.7. Приймає рішення про організацію та проведення масових акції, страйків на захист прав та інтересів членів Профспілки.

120.8. Вносить пропозиції до проектів законів України, бере участь у виробленні галузевих нормативних актів.

120.9. Контролює дотримання законодавства про працю,  про оплату праці та надання соціальних пільг і гарантій, може створювати технічну і правову інспекції праці, правову службу, здійснює  їх методичне забезпечення та  навчання працівників.

120.10. Надає профспілковим організаціям та виборним профспілковим органам методичну, юридичну, організаційну та іншу допомогу.

120.11. Представляє інтереси працівників  в колективних трудових спорах (конфліктах) у порядку, встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).

Може представляти інтереси членів Профспілки, профспілкових організацій при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради  України з прав людини, міжнародних судових установ.

120.12. Розпоряджається коштами від членських внесків, майном, придбаним за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших  підставах, не заборонених законодавством; переданими у власність Профспілки коштами та іншим майном членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

З метою реалізації статутних завдань Профспілки приймає рішення про здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, про формування відповідних фондів, кредитних спілок.

120.13. Приймає рішення щодо прийому до Профспілки осіб, які звернулися безпосередньо до Центрального комітету Профспілки з відповідною заявою про прийом.

 1. Для ведення поточної роботи Центральний комітет Профспілки обирає із свого складу президію. Президія Центрального комітету Профспілки відповідальна перед Центральним комітетом Профспілки і їй підзвітна.

До складу президії Центральної комітету входять голова Профспілки, його заступники за посадою, а також можуть входити представники Кримської республіканської, обласних, Київської міської організацій Профспілки. До складу президії Центрального комітету можуть входити представники   від секцій, асоціацій, рад, комісій. Кількісний склад президії визначається Центральним комітетом Профспілки.

Свої засідання президія Центрального комітету Профспілки проводить в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці.

 1. Президія Центрального комітету Профспілки:

122.1. Вживає заходів  щодо реалізації програмних завдань, рішень з’їздів (конференцій) Профспілки.

122.2. Визначає тактику дій Профспілки у поточній суспільно-політичній та соціально-економічній  ситуації, організовує внутріспілкову роботу, готує пропозиції до порядку денного пленумів ЦК Профспілки.

122.3. Розглядає проекти галузевих угод між Центральним комітетом Профспілки та Кабінетом Міністрів України.

122.4. Організовує інформаційну кампанію в територіальних організаціях, установах, закладах освіти, контролює виконання колективних договорів і угод.

У необхідних випадках вимагає розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон „Про професійні спілки,  їх права та гарантії  діяльності”, законодавство про працю, про колективні договори і угоди.

122.5. Розглядає проекти законодавчих та нормативних актів, пропозиції щодо змін і доповнень до існуючих, які вносить до органів законодавчої влади, відповідного міністерства.

122.6. Приймає заяви, звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог та пропозицій.

122.7.Затверджує інструктивно-методичні документи, що регламентують порядок утворення та діяльності профспілкових органів, правової, технічної інспекції праці, довірених лікарів Профспілки, приймає нормативні документи та рекомендації з питань оплати праці профспілкових працівників.

122.8. Вирішує конфлікти і спори, що виникають в територіальних організаціях і між ними, виступає з ініціативою про дострокове припинення повноважень нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів.

122.9. Організовує висвітлення в засобах масової інформації про діяльність ЦК Профспілки, організаційних ланок Профспілки.

122.10. Проводить переговори з органами державної влади і управління з питань, що стосуються соціально-економічного, професійного захисту членів Профспілки, створення належних умов їх праці, побуту і відпочинку.

122.11. Розглядає на своїх засіданнях питання про роботу територіальних виборних профспілкових органів.

122.12. Формує бюро президії, до якого входять за посадою голова, заступники голови Профспілки.

Кількісний та персональний  склад бюро президії, його повноваження   визначає президія ЦК Профспілки.

122.13.Затверджує штатний розклад виконавчого апарату ЦК Профспілки.

 1. Бюро президії у період між засіданнями президії вирішує поточні та оперативні питання профспілкової діяльності, здійснює інші функції, делеговані президією ЦК Профспілки.

Роботою Центрального комітету Профспілки та її президії   керують голова Профспілки, його заступники. Голова Профспілки та його заступники беруть участь у роботі з’їздів та конференцій Профспілки з правом вирішального голосу за посадою.

 1. Голова Профспілки:

124.1. Є головою  Центрального комітету Профспілки за посадою.

124.2. Без довіреності представляє Профспілку та її Центральний комітет в органах державної влади, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях, об’єднаннях громадян, в інших організаціях, засобах масової інформації, в міжнародних організаціях; у межах своїх повноважень може здійснювати будь-які дії в інтересах Профспілки, якщо вони не суперечать законодавству.

125.3. Організує виконання рішень З’їзду, ЦК Профспілки та Президіуму ЦК Профспілки.

126.3. Робить в необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання  від імені Профспілки.

126.4.Скликає президію ЦК Профспілки, організовує підготовку необхідних матеріалів на з’їзд, пленуми Центральної комітет та її президії.

126.5.Головує на пленумах Центральної комітет Профспілки, засіданнях президії, бюро президії.

126.6.Формує виконавчий апарат ЦК Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, затверджує  функціональні обов’язки структурних підрозділів, їх керівників і працівників апарату, інші документи, що регламентують її роботу, приймає на роботу  та звільняє з роботи працівників апарату, організовує її роботу.

126.7. Є розпорядником  коштів ЦК Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом та кошторисами, а також здійснює фінансові операції, укладає договори та угоди в межах повноважень, наданих йому ЦК Профспілки.

126.8. Відкриває та закриває розрахункові і поточні рахунки в банках та є розпорядником по цих рахунках.

126.9. Контролює повноту та своєчасність надходження до ЦК Профспілки відрахувань від членських внесків.

126.10.Здійснює контроль за ефективністю використання майна Профспілки, діяльністю підвідомчих та створених підприємств, організацій.

126.11. Від імені Профспілки укладає договори і угоди, організовує контроль за їх виконанням.

126.12. Доповідає ЦК Профспілки про роботу Президіуму ЦК Профспілки.
126.13. Керує роботою апарату ЦК Профспілки.
126.14. Видає довіреності від імені Профспілки та визначає порядок видачі довіреностей заступником Голови Профспілки.
126.15. Від імені Профспілки підписує галузеву тарифну угоду.
126.16. Визначає обов’язки заступника Голови Профспілки.
126.17. Скликає засідання Президіуму ЦК Профспілки.
126.18. Головує на Пленумах ЦК Профспілки та засіданнях Президіуму ЦК Профспілки.

126.19. Користується правом найму та звільнення працівників апарату ЦК Профспілки.

126.20. Приймає рішення про організацію перевірок роботи первинних, місцевих, обласних, Київської та Севастопольської міських, Кримської республіканської організацій Профспілки по виконанню вимог Статуту, рішень З’їзду, постанов ЦК Профспілки та Президіуму ЦК Профспілки, перевірок фінансово-господарської діяльності.

126.21. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки.

 1. У відсутність Голови Профспілки його функції здійснює заступник Голови Профспілки.
 2. У період між З’їздами Голова Профспілки, заступник Голови Профспілки можуть бути звільнені від займаної посади за пропозицією організацій Профспілки, що об’єднують не менше трьох четвертей членів Профспілки, або за пропозицією ЦК Профспілки. Питання розглядається на Пленумі ЦК Профспілки. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше трьох четвертей членів ЦК Профспілки.
 3. Рішення про звільнення від посади Голови Профспілки, заступника Голови Профспілки за власним бажанням приймається на Пленумі ЦК Профспілки.
 4. У випадку дострокового звільнення від посади вибори Голови Профспілки або заступника Голови Профспілки проводяться на Пленумі ЦК Профспілки. Строки їх повноважень встановлюються до проведення чергового З’їзду Профспілки.
 5. Вибори ЦК Профспілки, Голови Профспілки та його заступника проводяться один раз у 5 років.

VIII. Профспілка та міжнародний профспілковий рух

 

 1. Профспілка інтегрується в міжнародний профспілковий рух, може входити до міжнародних профспілкових організацій та об’єднань, здійснювати загальні заходи, передбачені їх статутними та програмними документами.
 2. Профспілка встановлює та розвиває на відповідних рівнях зв’язки з національними профцентрами зарубіжних країн та їх об’єднаннями, національними профцентрами країн, окремими закладами, установами, з якими існують історичні, культурні та економічні зв’язки та з країнами поселення української діаспори; міжнародними профспілковими організаціями та об’єднаннями, позаурядовими та міжурядовими організаціями, які представляють інтереси працівників, укладає з ними договори та угоди про співробітництво, здійснює спільні заходи.
 3. Профспілка, її організаційні ланки вивчають, використовують та поширюють досвід зарубіжних профцентрів, здійснюють обмін делегаціями, спеціалістами, інформацією, розвивають зв’язки в галузі культури, спорту, туризму, господарської діяльності, інших сферах відповідно до законодавства України та на основі міжнародного права.

 

ІХ. Майно і кошти Профспілки

 

 1. Грошові кошти і майно формуються за рахунок:
 • членських внесків;
 • пасивних прибутків;
 • майна, придбаного на свої кошти або отриманого в дар від інших організацій і громадян;
 • коштів від надходжень на соціальне страхування на умовах, визначених договорами.
 1. Фінансування діяльності виборних органів Профспілки проводиться за рахунок обов’язкових щомісячних відрахувань з первинних профспілкових організацій Профспілки та організацій іншого рівня Профспілки. Кожна первинна профспілкова організація Всеукраїнської незалежної професійної спілки «Захист праці» та організація іншого рівня Профспілки щомісяця перераховує до центрального органу Всеукраїнської незалежної професійної спілки «Захист праці» 20% від загальної суми внесків. Зміна розміру відрахувань до центрального органу  Профспілки визначається по мірі потреби Центральним комітетом Всеукраїнської незалежної професійної спілки «Захист праці».

Розподіл членських внесків:

 • у розпорядження Профспілки 20 % від загальної суми внесків з розрахунку сплати членами Всеукраїнської незалежної професійної спілки «Захист праці»  1% членських внесків, якщо Центральною комітетом згодом не прийняте рішення про збільшення відрахувань;
 • у розпорядження місцевої (міської, районної, районної в місті, територіальної), обласної, регіональної організації до 10%, що обумовлюється рішенням конференції місцевої (міської, районної, районної в місті, територіальної), обласної, регіональної організації;
 • у розпорядження первинної профспілкової організації – вся сума внесків, що залишилася після обов’язкових відрахувань у вищі організації, але не менше 70% від членських внесків.

Якщо члени профспілки сплачують більше 1% профспілкових внесків, процентне співвідношення перераховується відповідно до розміру членських внесків, що сплачуються.

Профспілкові членські внески, що перераховуються у розпорядження Всеукраїнської незалежної професійної спілки «Захист праці», можуть витрачатися на:

 • утримання звільнених і найманих працівників профспілки, фахівців;
 • відрядження;
 • господарські потреби (придбання канцтоварів) ремонт оргтехніки і т.д.;
 • транспортні витрати;
 • представницькі витрати;
 • надання матеріальної (грошової) допомоги членам Профспілки;
 • оздоровлення членів Профспілки і їхніх сімей;
 • преміювання звільнених, найманих працівників і профактиву;
 • навчання профактиву;
 • створення страйкового фонду, фонду захисту профспілкового активу, фонду додаткового медичного страхування;
 • оплату найму житла для обраних посадових осіб Профспілки.

За рішенням Центральної комітету Профспілки створюються Фонди: страйковий, захисту профспілкового активу, додаткового медичного страхування та інші, кошти яких витрачаються відповідно до затверджених ЦК Положень.

 1. Профспілка може мати у власності земельні ділянки, будівлі, споруди, житловий фонд, транспорт, обладнання, інвентар, культурно-освітні, наукові, освітні, санаторно-курортні, лікувально-профілактичні, туристичні, спортивні, оздоровчі та інші заклади, підприємства, установи і організації, видавництва, типографії, засоби масової інформації тощо, а також грошові кошти, акції, цінні папери та інше майно, необхідні для забезпечення статутної діяльності Профспілки.
 2. Право власності Профспілки виникає на підставі:

– придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством;

– передачі у власність Профспілці коштів та іншого майна засновниками, членами Профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

 1. Розмір, форма і порядок сплати вступних та щомісячних членських внесків, перерахування відсотків від надходжень членських внесків первинних, місцевих, обласних, Київської та Севастопольської міських, Кримської республіканської організацій Профспілки встановлюються Положенням, яке затверджується Центральним комітетом Профспілки.
 2. Профспілка має право власності також на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених нею підприємств та організацій.
 3. 141. Управління та розпорядження коштами і майном Профспілки, в тому числі її первинних, місцевих, обласних, Київської та Севастопольської міських, Кримської республіканської організацій, здійснюється в порядку і межах, визначених вищими органами Профспілки – З’їздом, Центральним комітетом Профспілки.
 4. Член Профспілки не має права власності на долю майна та коштів, що належать Профспілці. При виході члена Профспілки з її складу вимоги на долю майна та коштів не задовольняються, сума сплачених внесків не повертається.
 5. Організації Профспілки не мають права власності на долю майна та коштів, що належать Профспілці. При виході організації Профспілки зі структури Профспілки вимоги на долю майна та коштів не задовольняються.
 6. Фінансовий контроль за коштами Профспілки органами державної влади та органами місцевого самоврядування не здійснюється. Контроль за їх надходженням та витрачанням здійснюють відповідні ревізійні комісії.
 7. Позбавлення Профспілки права власності, а також права володіння та користування майном, переданим їй у господарське відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законом.
 8. З метою реалізації статутних завдань Профспілка може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом надання безоплатних послуг, робіт, створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.
 9. Голова Всеукраїнської незалежної професійної спілки «Захист праці» має вжити всіх необхідних заходів для збереження купівельної спроможності коштів, що перебувають у Страйковому фонді і на розрахунковому рахунку Профспілки.
 10. У разі виходу або виключення будь-якої організації зі складу Профспілки, розподіл майна і коштів центрального органу Всеукраїнської незалежної професійної спілки «Захист праці» не здійснюється.
 11. Голова організації, який не дотримується встановленого порядку обов’язкових відрахувань і розподілу профспілкових внесків понад один місяць, заслуховується на засіданні ЦК Профспілки, яке встановлює причини грубого порушення статутних норм і визначає міру провини голови з метою притягнення його до відповідальності відповідно до Статуту .

Х. Контроль за діяльністю виборних профспілкових органів. Ревізійні комісії в організаційних ланках Профспілки. Ревізійна комісія Профспілки

 1. Обирається на З’їзді терміном на 4 роки.

Членами ревізійної комісії не можуть бути обрані наймані працівники Всеукраїнської незалежної професійної спілки «Захист праці»  всіх рівнів.

Ревізійна комісія:

 • проводить планові і позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Профспілки із залученням штатних фахівців (не більше одного), профспілкових комітетів усіх рівнів за її поданням і за погодженням Центральним комітетом Профспілки;
 • здійснює контроль за надходженням профспілкових внесків від організацій Профспілки;
 • здійснює контроль за правильністю витрачання коштів згідно із затвердженим Центральним комітетом бюджетом Профспілки ;
 • звітує про свою роботу на З’їзді Профспілки ;
 • доповідає Центральному комітету Профспілки результати проведених ревізій;
 • за пропозицією Центрального комітету Профспілки проводить ревізії в  організаціях  будь-яких рівнів.

Ревізійна комісія зі свого складу обирає голову і секретаря.

Ревізійна комісія правомочна проводити ревізії за умови участі в її роботі більше половини обраних членів ревкомісії.

 1. У разі дострокового припинення повноважень одного або кількох членів ревкомісії з

різних причин довибори проводяться ЦК Профспілки  з регіону, від якого був член ревкомісії.

 1. Центральний комітет Профспілки, голови й усі посадові особи профспілки зобов’язані надавати всіляку допомогу і сприяння в роботі ревізійної комісії, надавати необхідні їй фінансові та інші документи, письмові та усні пояснення з усіх питань ревізії, що цікавлять ревізійну комісію.
 2. Втручання ревізійної комісії в поточну роботу Профспілки не допускається.
 3. Посадові особи Всеукраїнської незалежної професійної спілки «Захист праці» будь-яких рівнів, які допустили порушення, зобов’язані в установлений ЦК Профспілки строк усунути всі недоліки, виявлені ревізійною комісією під час перевірки.
 4. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність відповідно до Положення про ревізійну комісію Профспілки, що затверджується З’їздом.
 5. Витрати на утримання членів ревізійної комісії Профспілки за період роботи здійснюються за рахунок коштів центрального органу Профспілки. Компенсація за період роботи членів ревізійної комісії встановлюється в розмірі середнього заробітку за місцем їхньої основної роботи за відповідний термін.

ХІ. Умови та порядок припинення діяльності Профспілки

 1. Профспілка може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації.
 2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію Профспілки приймається з’їздом.
 3. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів з’їзду за наявності кворуму.
 4. 161. Припинення, призупинення чи заборона діяльності Профспілки з інших підстав можуть здійснюватись за рішенням суду відповідно до законодавства. Також припинення діяльності Профспілки може відбуватись шляхом реорганізації чи  ліквідації  (саморозпуску,  примусового розпуску).
 5. У разі припинення діяльності Профспілки, її організаційних ланок майно та кошти Профспілки, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, не підлягають розподілу між їх засновниками,
  учасниками  або  членами та не можуть використовуватися для вигоди
  будь-якого   окремого   засновника,   учасника   або  члена  такої
  неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці
  та  відрахувань  на  соціальні  заходи).  У  разі  ліквідації  Профспілки  її
  активи  повинні  бути  передані  іншій  неприбутковій  організації
  відповідного  виду  або  зараховані  до  доходу  бюджету.

XIII. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Профспілки

 

 1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються виключно З’їздом Профспілки простою більшістю голосів від обраних делегатів З’їзду.
 2. Про затверджені З’їздом Профспілки змін та доповнень до Статуту Голова ЦК Профспілки повідомляє органу легалізації в 5-денний термін.
 3. Зміни та доповнення до Статуту Профспілки, ухвалені З’їздом Профспілки, набирають чинності з моменту їх погодження з органом легалізації.